FOTO SOUTĚŽ

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII Z MASOPUSTU 2019

  1. Pořadatelem soutěže je komunitní spolek ÚJEZD.KOM, z.s. ve spolupráci se spolkem SOSák.
  2. 1. ročník této soutěže bude probíhat od 2.března 2019 do 25. května 2019, kdy proběhne vyhlášení vítěze soutěže. V termínu od 2. března 2019 do 31. března 2019 mají soutěžící možnost průběžně zaslat maximálně 3 fotografie, které byly pořízeny na Masopustu, který se koná 2.března 2019 a  pořádá ho spolek Sosák, o.s..
  3. Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti.
  4. Technická specifikace pro posílání fotografií (snímků): Snímek (pouze ve formátu JPG) bude možno vložit do soutěže jen bude-li splňovat tuto podmínku na velikost: – maximální velikost nahrávaného souboru bude 5MB. Fotografie se vkládají prostřednictvím webové stránky https://www.ujezdkom.cz/masopust-2019/
  5. Fotografie, které budou splňovat podmínky soutěže, budou prezentovány v rámci soutěžních galerií na facebookových stránkách spolku ÚJEZD.KOM.
  6. Od 1.dubna 2019 bude zahájeno hlasování na facebookových stránkách ÚJEZD.KOM (1 like = 1 hlas). Hlasování bude ukončeno 1. května 2019. První tři fotografie, které obdrží nejvíce hlasů, postupují do finále, které se odehraje v rámci Sousedského dne 25. května 2019 na Psím plácku. Tyto tři fotografie pořadatel vytiskne a návštěvníci Sousedského dne vyberou hlasováním vítěze, který si odnese věcnou cenu.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení.
  8. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci soutěže o nejlepší fotografii z Masopustu 2019 a dále k propagaci spolků ÚJEZD.KOM a SOSák a akce Masopust, a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na reklamních plochách nebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity na výstavě vítězných fotografií soutěže na Sousedském dni na Psím plácku dne 25.května 2019. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům k jejich vlastní propagaci.
  9. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.
  10. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.